Agdsjä

(Nochgschiggd worre vun Agdsjä)

Agdsjä sinn Ɔ̃dailsschain, wo ä Firma verkaafe konn um sisch Geld zu bschaffe. S'bsunnare an de Agdsä is, dass der wo die Agdsjä kaafd ned wie bai onnere Wertbabiere wo e Firma ausgewwe konn, nur änn Glaibischa is sunnann änn Middbesitza an da Firma wärdd. Wemmas Bilanzteschnisch bedrachde duud, is der Unnaschied der, dassma die Geldainahme dursch Agdsjä.ausgaab als Grundkabidaal (Aige.kabidaal) ɔ̃reschne konn, unn doodursch ä heehjeri Aigekabidaalkwood hawwe konn, als wie midd der Ausgaab vun onnere Wertbabiere, wo ma als Fremdkabidaal sehe muss. Die Aigekabidaalkwood is wischdisch, dass ääm Banke Geld laije.

In Daitschlond wärre Unnanehme, wo ihr Grundkabidaal middels Agdsjä bschaffe, als Agdsjä.gsellschafde (AG) oda als Kommanditgsellschafd uf Aktien (KGaA) bzaischned.

Gsetzlischi Definidsjɔ̃n Schaffe

Noochm daitsche Agsdjä.gsetz is Ä Agdsä

  • Änn Bruchdail vum Grundkabidaal (§§ 1 Abs. 2, 29 AktG)
  • Ä Verkerperung fer die Räschde unn Plischde vunn däänjäänische, wo die Agdsä erworbe henn (Agdsjonäre), gege.iwwa vun da Gsellschafd vun därre sie die Agdsje hawwe(etwa §§ 11, 12, 64 AktG)
  • Änn Wertbabier, wo dänn Ɔ̃dail onna Gsellschafd beschdäädischd

Webpeidsch Schaffe

  Commons: Agdsjä inde Weld – Sammlung vun Bilder, Video un Audiodataie

  Commons: Daidsch Agdsjä-Galarie — Waitere Mulitimediadataie zum Artikel

  Aktie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen