Än Ordsdeel isch in de Raumbloanung än Soammelb'griff fa die Deel vun änere Siedlung, än Ord oda ä Ordschafd, wu än aischene Noame g'rischd hawen. Schdeed, G'moinde un a änzelni Ord sin in de Reschel in Ordsdeel uffg'gliedard. B'griff fa Ordsdeel sin:

  • Schdadtdeel, Qwatia, Schdadtviadl un Schdadtb'ziag sin Deel vun änere Schdadt.
  • G'moindedeel, Ordsb'ziag, Ordschafd un Fragzion sin Deel vun änere G'moinde.
  • Ordslaach isch än Ausdrugg fa klääni Schdrugduure oda änzelni Ooaschrifde.
  • Dorfschafd isch än Deel vun änere Oasiedlung uffem Loand.
  • Taalschafd isch fa G'moindedeel oda -vabänd in de Bersche.
  • G'maagung un Kadaschdraalg'moinde sin Ausdrigg fas Grundbuch un Kadaschda.
Ä Ordsschild fa än Ordsdeel

Webpeidsch

Schaffe
  Ortsteil – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen