N Schorle odder än Scholle wie ma in de Vodapalz saache duud, is ä G'misch als Gedränk, normalerwais Woi un Schprudel. Fir Lait, die kän Algohol verdrache dun, un fär Kinner werd maischd n Saft g'numme, Abbel- oder Oroschesaft als Baischbiel. G'mischt werd siebzich zu dreizich. Am meischde wärd de Rieslingschorle ausgschengt unn dann de Weißherbschdschorle. Der is mehr fer Leid wu nimmie soviel Saire verdraache duun. De ledschde Schorle uff ääme Woifeschd is de Drollschobbe. Halwer Woi halwer Segt. Dodenoch willschd blooß noch hääm wannd noch konnscht. Fer de Winzer hot des dänn Vordeel, dass er kä Schprudel braucht (guggschd weider unne).

Do ghert n Schorle noi

Ogrischt werd de Schorle in nem Dubbeglas, maischt als Schobbe. Ma kann nen noch maacher odder fettisch verlonge, de Machere hot mehr Schprudl und de Fette hot mer Woi.

Ä bsonerie Variant vum Woi-Schorle iss „de Abgschbritzde“. Denn gebts ausschließlisch im Schobbe oder in Dubbegläser. Und do werd's Wasser zum Woi gschitt unn net äns zu äns gemischt, sondern ugfähr äns zu zehne. Also: Uff denne fascht volle Schobbe Woi kummt ähn Fingerbraid hoch sauer Sprudel druff. De Abgschbritzde werd gern beim Woischdand uff Woifeschde vawend, weil der billischa is wie en normale Woi-Schorle. Woi gibds in de Palz nämlisch genuch, Schprudel mussma kaafe!