Worschdsupp

(Nochgschiggd worre vun Worschdsupp)

Worschdsupp oder Metzelsupp isch des, was iwwerich blaibd, wenn ma Brieh- und Kochwärschd herschdelld. Di Wärschd wärre nämlich in Wasser gaare geloßd - ned gekochd, sunnan bai 80°C - wo mär vorhea aach es Wellflääsch gekochd had. Un wail allwail mol ä Worschd blaze duud, kriehd di Supp en faine Worschdgschmack. E gude Worschdsupp ghead zu änjedem Schlachtfeschd.

Worschdsupp

Frija sin aach als die Kinna ausde Nochbaschafd losgschiggd worrn midde Milschkann, fär Worschdsupp zu hole, un in schlechde Zaide waa des fär viele die äänzich Meechlischkaid, aachemol ä bisje Fedd zu grieje. Die Worschdsupp is donn kaldgeschdelld worrn, fär doß mär am negschde Daach es Fedd - beschdes Schwaineschmalz - hod abheewe gekännd. Des is donn inde Schmalzdieschl kumme un die Supp is mid voagekochdm Gemies un Grummbeere zammegschidd un ufgekochd worn un middach orra oownds hods än kräfdiche Oitop gäwwe. Un des vunde Kinna, woos am mehrschde needich ghad hod, hod därfe minärrem Knärzje orra zwää es ärschd es Fedd aus de Kann dietsche.

Schbäda sin donn die Schlachdfeschd als mea zuriggonge un die Worschdbrieh, wu mär inde Medzgaraie griehd hod, waa viel dinna, grad genuch, fär ohne Wassazugab Gemies drin zu koche - im Griech un inde Noogriechsjoa waas awwa trodzdäm än gsuchde Leggabisse un fär monchn die äänzich Meechlichkaid zu iwwaleewe.

Haid wärd Worschdsupp fasd när noch vun selwad schlachdende Resdorããs uff die Kaad gesedzd un is mehrschd schun long voahea ausvakaafd, voabschdelld orra reserviad. När in klääne Därfa, wus efda nuch Hausschlachdunge gäbd, konn mär noch ä wägglisch guud Worschdsupp griehe.