Synonyme sin Wädda mid änäre faschd idendisch Bedaidung wie Dääz – Grutze – Haabd – Kopp: all määnens allasäwe Dääl vun Doim Adonisbody, awwas Haabd wärschdär nie erumdreje, sunnan hegschns de Grutze, dän wodedär awwa ned ooschlaache duusch, wailsde dodefär Doin Dääz hosch, wannsde nix im Kopp hosch. Wamma was es beschde benudze dääd, dessä Frooch vum Fingaschbidzegfiel uf de Zung – un des is än Pungd, on däm wu daß die Äschde die Zugraisde, die Noigeplagde ärkänne. (Un waans aach när ään Daal un finf Käafa waida is...) Ned uffgfiad sin do die Schimbwärda, wail mär dodefär ä egschdra Lisd hän, wu mär se aach glai nuch ärglääre konn.

ASchaffe

 • Aache – Gugglschär – Glotzbebbl

ÄSchaffe

 • Ärscha – Knaatsch – Grumbl – Zores – Huddel

BSchaffe

 • Blodza - de Hinnare

GSchaffe

 • Gag'aiär – lächlisch Gschdalde – Brunsvolg
 • geje – mache
 • Gorschl – Schlunz – Kehl – Grutz

HSchaffe

 • Hals – Kraache (de K. rumdrehe)

KSchaffe

 • kodze – raijan
 • Kopp – Dääz – Grutze – Haabd – Dalles – Schwelles – Wärsching – Meschbl – Rieb – Hawwl – Schädel

MSchaffe

 • Maul – Gosch(n) – Laabä (Laawa, Labb) – Schnut – Rissl

NSchaffe

 • Nõõs – Gummär – Zingge

OSchaffe

 • Obachd / Owachd– Baß uf, je noo Ausschbrooch aach: Baß joo blooß uff!

RSchaffe

 • Rieweärnda – RunglRieweRobbMaschien

SSchaffe

 • Schuh – Drehda – Schlabbe

USchaffe

 • Uusinn – Kappes

ZSchaffe

 • Zaisch – Gelärsch – Glumps