Kocherbach is e Dorf im Iwwerwald, wu heit zur Gemeinde Wald-Mischlbach im hessische Kreis Bergschdrooß ghert.

Kocherbach
Dreifaldischkeitskärsch

Lag Schaffe

Kocherbach ligt 3 km nerdlisch vun Wald-Mischlbach, im Dal vun da Kocherbach. Selli Bach endschbringt an da Tromm un fließt in Affolderbach in di Ulfebach. Di Gemaagung is 2,81 km² groß un liggt uf are Heh vun 381 bis 417 m iwwerm Meeresschbiggl. Sie is lånd- un forschdwärdschaftlisch gebrägt. Kocherbach beschdeht im Wesendlische aus änare Schroß, "Am Kocherbach", an derre di Haiser uffgereiht sin.

Paa hunnerd Meder siedweschdlisch vum Ort uf 413 m Heh liggt di Hofgrubb Räthedell (gschriwwe "Röthendöll"). Nach Weschde ugfähr in Kilomeder de Buggl nuff kummt ma in 498 m Heh zum Hof un zur Haisergrubb Schdegglsberg.

Gschischt Schaffe

Da Ort is 1320 als Kochelbach s erschdemol erwähnt worre. Vier Johr schbäder is da Nåme Chocelbach iwwerliefert un 1391/92 Cocherbach. Soin Nåme hots vun da Bach, an derre des Dorf åågelegt worre is.

Urschbringlisch is Kocherbach uff-m Territorium vum Kloschder Lorsch gelege. Selles is 1232 em Erzbischtum Moinz unnerschdellt worre. Ab 1461 hot Kocherbach dursch en Påndverdrag zur Kurpalz gekehrt, ab 1623 dånn widder zu Kur-Moinz. Des Dorf is bis 1837 vun Hitred (Hadderod) mitverwaldt worre, dånn vun Gare. Ab 1957 waas selbschdännisch un di Verwaldung waa in Affolderbach mit dabei. Di Selbschdännischkeit hot nur dreizäh Johr ghalde, bis sisch Kocherbach 1970 im Råhme vun da Hessische Gemeindereform Affolderbach ågschlosse hot, mitdemms 1972 zu Wald-Mischlbach zwångsoigemaindt worre is.

Oiwuhnerendwigglung Schaffe

Johr 1780 1829 1939 1961 1970 2010
Oiwuhner[1] 91 147 186 204 198 240

Di Oiwuhnerdischde is 85 Oiwuhner/km².

Kuldur Schaffe

Di in de Johre 1964 bis 1967 errischde Dreifaldischkeitskärsch mid schräg abfallendem Dachdrauf un schbitzem Turm is e herausragendes un s Ortsbild prägendes Bauwerk. Sie enthält fimpf Fenschder vum Glasmoler Heinz Hindorf (1909 – 1990), wu aus Jena schdammt un in Mischelschdadt gewuhnt hot.

Wie di annere Därfer in da Gemeinde Wald-Mischlbach, hot aa Kocherbach seit de 1970er Johr e Dorfgemoinschaftshaus.

Di Kocherbäscher Kerwe wärd Ende Abril odder im Mai gfeiert.

Quelle Schaffe

Lidaradur Schaffe

  • Peter W. Sattler: Festschrift zur 750-Jahrfeier der Gemeinde Wald-Michelbach am 28. Mai 1988. Gemeindevorstand Wald-Michelbach, Wald-Mischlbach 1988.

Netzseide Schaffe

  • Kocherbach uf da Seit vun Wamiba
  • Kocherbach im Hischdoarische Ortslexikon vum Låndesgschischdlische Informaziunssyschdem Hesse

Änzlnochweis Schaffe

  1. Hischdoarisches Ortslexikon Hesse un www.wamiba.de

49.5994444444448.8352777777778383Koordinaten: 49° 36′ N, 8° 50′ O